Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 **ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลหัวรอผ่านทาง Facebook ที่ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหัวรอรอตลอด 24 ชม.** หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือจัดส่งเอกสารทางสำนักงานมายังเทศบาลตำบลหัวรอได้ที่ 055-322602 ต่อ 101-115 วันและเวลาในราชการ
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556  
 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2556
• ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    กำหนดยื่นแบบชำระ        ภายในเดือน   กุมภาพันธ์ 2556
• ภาษีป้าย                   กำหนดยื่นแบบชำระ        ภายในเดือน    มีนาคม   2556
• ภาษีบำรุงท้องที่           กำหนดยื่นชำระ              ภายในเดือน   เมษายน   2556
ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ
         ในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ  นั้น  ประชาชนในท้องถิ่น  มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีแก่เทศบาลเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
         1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คือภาษีที่เก็บ  จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าที่ทำการค้าขาย  ที่เก็บสินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรม  อาคาร  บ้านเช่า  หอพัก  ธนาคาร  โรงแรม  แฟลต  อพาร์ตเม้นต์  คอนโดมิเนียม  ตึกแถว  โรงเรียนสอนวิชาชีพ  ฟาร์มสัตว์และที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ๆ
     ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
             •  ผู้เป็นเจ้าของของเจ้าของกรรมสิทธิโรงเรือนและที่ดินต้อง  ไปยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน   (ภ.ร.ด.2)  ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม  ซึ่งทรัพย์สินของท่านนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม 2556  -  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  2556
               •  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออบแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)
               •  ผู้ประเมินต้องชำระเงินภายใน  30  วัน  นับตั้งแตได้รับแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)
     อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน
               •  ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี
     อัตราโทษและค่าปรับ
             •  ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน  10  ปี
             •  ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บได้ไม่เกิน  5  ปี
             •  ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประเมิน  ให้เสียเงินเพิ่ม  ดังนี้
    •   ไม่เกิน  1  เดือน  เสียเพิ่ม  2.5%
               •   เกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เพิ่ม  5%
                     •   เกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เพิ่ม  7.5%
                     •   เกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  เพิ่ม  10%
                     •   เกิน  4  เดือนขึ้นไปให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด  
    
-2-
     2. ภาษีบำรุงท้องที่
         หรือภาษีที่ดิน  คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิที่ดินผู้ถือครองที่ดิน ในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ
    
ระยะเวลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีที่ดิน
           ภายในวันที่  1  มกราคม  ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม  หากพ้นกำหนด  ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ  24  ต่อปี  ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่เสียภาษี  เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งการประเมินย้อยหลังได้ไม่เกิน  10  ปี  และเก็บเงินเพิ่มอีกร้อยละ  10  
           โทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
         ในกรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือแบ่งแยกที่ดินให้ผู้อื่นหรือ จำนวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปงไป  ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (บ.ภ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์หรือวันที่จำนวนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป
     3. ภาษีป้าย
     คือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของ  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือการโฆษณาการค้า เพื่อหารายได้  
     การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ตั้งแต่  1  มกราคม ถึงสิ้นเดือน  มีนาคมของทุกปี
อัตราภาษีป้าย
     จะเก็บตามเนื้อที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดของป้ายเป็นตารางเซนติเมตร  แล้วคิดค่าภาษีป้ายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังนี้
•เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี  ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้ง  หรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือนของปี
•ชำระภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่  
   •ป้ายภาษาไทยล้วน  อัตรา  3  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร
•ป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ  รูปภาพ  โลโก้  หรือเครื่องหมายอัตรา  20  บาท  ต่อตารางเซนติเมตร
•ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่  หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ  อัตรา  40  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร
•ป้ายทุกชนิดเมื่อคำนวณพื้นที่ป้ายแล้วทีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ  200  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 14.26 น. โดย นายกนพคุณ แถมพยัคฆ์

ผู้เข้าชม 2950 ท่าน

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-322602 โทรสาร : 055-322602
จำนวนผู้เข้าชม 710,837 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com