หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เทศบาลตำบลหัวรอ
นายนพคุณ แถมพยัคฑ์
นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ
วิสัยทัศน์
หัวรอ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย
เทศบาลตำบลหัวรอ
1
2
3
4
5
 
 
**ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลหัวรอผ่านทาง Facebook ที่ ทต.ตำบลหัวรอรอตลอด 24 ชม.** หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือจัดส่งเอกสารทางสำนักงานมายังเทศบาลตำบลหัวรอได้ที่ 055-322602 ต่อ 101-115 วันและเวลาในราชการ
 
 
 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และมีการแบ่ง ส่วนราชการภายใน ดังนี้
   
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ และอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ งานเลขานุการและประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของ ทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานด้าน ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย
   
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของเทศบาล และลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ ลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร งานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาและ ดูงานการศึกษาต่อการขอรับการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง งานลาพักผ่อนประจำปี และ การลาอื่น ๆงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นๆ งานวินัยและการดำเนินการทางวินัยรวมทั้งการให้คำปรึกษาวินิจฉัย และตีความข้อกฎหมาย งานรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ เทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารใช้ในการพิจารณา วางแผนของเทศบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำเรียบเรียง แผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนระยะปานกลางและแผนประจำปี งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบ และดำเนินการงานรวบรวมข้อมูลสถิตและวิเคราะห์งบประมาณงานเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล งานศึกษาหาหลักฐาน รายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและ หน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับ การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บภาษีวัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ การใช้และเก็บรักษา ยานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตามพระราชบัญญัติราษฎร งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย ของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และ พิจารณาทำความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยตาม ธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
085-541-8899
 
เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-322602 โทรสาร : 055-280-546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหัวรอ
 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,668,143 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10