หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เทศบาลตำบลหัวรอ
นายนพคุณ แถมพยัคฑ์
นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ
วิสัยทัศน์
หัวรอ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย
เทศบาลตำบลหัวรอ
1
2
3
4
5
 
 
**ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลหัวรอผ่านทาง Facebook ที่ ทต.ตำบลหัวรอรอตลอด 24 ชม.** หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือจัดส่งเอกสารทางสำนักงานมายังเทศบาลตำบลหัวรอได้ที่ 055-322602 ต่อ 101-115 วันและเวลาในราชการ
 
 
 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษาปฐมวัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาชุมชน และมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
   
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของกองการศึกษา งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวย ความสะดวกในด้านต่างๆ งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆงานสวัสดิการของฝ่ายการศึกษา งานประชาสัมพันธ์และแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานประชุม อบรม สัมมนา ตลอดจนการประสานงานต่าง ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับ มอบหมาย
   
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการศึกษา นอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษาปฐมวัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนงานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร มีดังนี้
     
งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     
งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาละการจัดการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดหาและ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การพัฒนาระบบชลประทาน การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี จัดหาวิทยากร ตลอดจนเทคโนโลยีทางการผลิต สมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต และรายได้ให้แก่เกษตรกร
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
055-280-546
 
เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-322602 โทรสาร : 055-280-546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหัวรอ
 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,533,131 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10