หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
e-Service
e-Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.houraw.go.th/orgch...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.houraw.go.th/board...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.houraw.go.th/proje...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.houraw.go.th/pj_dv...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.houraw.go.th/conta...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.houraw.go.th/proje...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.houraw.go.th/news_...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.houraw.go.th/proje...
o9 Social Network https://www.facebook.com/tambo... https://www.facebook.com/publi... https://www.facebook.com/tambo... https://twitter.com/BalHawrx
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5